28 listopad 2004

Plavi radio

Mala obavijest, za one sa viškom vremena i željom da naprave nešto dobro za sebe:

Na Plavom radiju, 89.1 i 98.0 mhz
29.10.2004 (petak) u 14.30 h

na programu je polusatna emisija o problemima pušenja o duhanu.
Komentari u programu dobrodošli, a svi koji su zainteresirani doznati nešto više o tome kako prestati pušiti, mogu pogledati i web stranice
http://www.moravek.org/stoppusenju/

24 listopad 2004

Interferon - nove smjernice

U novim izmjenama liste lijekova, dorađene su smjernice za liječenje kroničnog hepatitisa C, koji je vrlo čest u ovisnika.
Evo tih uputa: Narodne Novine 142/04

smjernica pod oznakom 58, dopunjuje se te ista sada glasi:

Indikacije: Kronični HEPATITIS C (bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 mjeseci), u dobi do 65. a.serološki profil: anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan, b. prisutna viralna replikacija >6mjeseci, c. perzistentno povišen ALT, d. histološki dokaz kronične upale, e. isključiti bo­lesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju pegiliranim interferonom.

Za odrasle bolesnike s kompenziranom bolesti jetre, ali visokim rizikom za razvoj ciroze jetre i viralnim genotipom 1 i genotipom 4 koji prethodno nisu liječeni interferonom (osim bolesnika koji imaju PCR metodom dokazan relaps bolesti).

Terapijski protokol

HEPATITIS C – genotip 1 i genotip 4: kombinirana terapija pegilirani alfa-2a interferon-Pegasys 180 ug 1 put tjedno zajedno s ribavirinom svakodnevno (800 – 1200 mg ovisno o tjelesnoj težini), odnosno pegilirani alfa-2b interferon-Pegintron 1,5 mcg/kg. Nakon 12 tjedana provjera HCV RNA, ukoliko je PCR metodom HCV RNA negativan nastaviti terapiju još 36 tjedana (ukupno 48 tjedana terapije), ukoliko je PCR metodom HCV RNA pozitivan ili se viremija smanjila manje od 2 log bazalne vrijednosti prekinuti terapiju. Lijek odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO na prijedlog bolničkog povjerenstva za lijekove.
Dakle, za liječenje interferonom traži se apstinencija od alkohola i i.v. droga najmanje 12 mjeseci, te histološki dokaz kronične upale (biopsija) uz ostale parametre koji ukazuju na kroničnu bolest.

Ova lista je precizna, te će omogučiti još većem broju ovisnika uspješno liječenje od ove teške bolesti koja pogađa ovisnike, a može imati ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Mala obavijest, za one sa viškom vremena i željom da naprave nešto dobro za sebe:

Na Plavom radiju, 89.1 i 98.0 mhz
29.10.2004 (petak) u 14.30 h

na programu je polusatna emisija o problemima pušenja o duhanu.
Komentari u programu dobrodošli, a svi koji su zainteresirani doznati nešto više o tome kako prestati pušiti, mogu pogledati i web stranice
http://www.moravek.org/stoppusenju/
|W|P|109930933981610986|W|P|Plavi radio|W|P|Davor Moravek05:15|W|P|noebius|W|P|
U novim izmjenama liste lijekova, dorađene su smjernice za liječenje kroničnog hepatitisa C, koji je vrlo čest u ovisnika.
Evo tih uputa: Narodne Novine 142/04

smjernica pod oznakom 58, dopunjuje se te ista sada glasi:

Indikacije: Kronični HEPATITIS C (bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 mjeseci), u dobi do 65. a.serološki profil: anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan, b. prisutna viralna replikacija >6mjeseci, c. perzistentno povišen ALT, d. histološki dokaz kronične upale, e. isključiti bo­lesnike s prisutnim kontraindikacijama za terapiju pegiliranim interferonom.

Za odrasle bolesnike s kompenziranom bolesti jetre, ali visokim rizikom za razvoj ciroze jetre i viralnim genotipom 1 i genotipom 4 koji prethodno nisu liječeni interferonom (osim bolesnika koji imaju PCR metodom dokazan relaps bolesti).

Terapijski protokol

HEPATITIS C – genotip 1 i genotip 4: kombinirana terapija pegilirani alfa-2a interferon-Pegasys 180 ug 1 put tjedno zajedno s ribavirinom svakodnevno (800 – 1200 mg ovisno o tjelesnoj težini), odnosno pegilirani alfa-2b interferon-Pegintron 1,5 mcg/kg. Nakon 12 tjedana provjera HCV RNA, ukoliko je PCR metodom HCV RNA negativan nastaviti terapiju još 36 tjedana (ukupno 48 tjedana terapije), ukoliko je PCR metodom HCV RNA pozitivan ili se viremija smanjila manje od 2 log bazalne vrijednosti prekinuti terapiju. Lijek odobrava Liječničko povjerenstvo Direkcije HZZO na prijedlog bolničkog povjerenstva za lijekove.
Dakle, za liječenje interferonom traži se apstinencija od alkohola i i.v. droga najmanje 12 mjeseci, te histološki dokaz kronične upale (biopsija) uz ostale parametre koji ukazuju na kroničnu bolest.

Ova lista je precizna, te će omogučiti još većem broju ovisnika uspješno liječenje od ove teške bolesti koja pogađa ovisnike, a može imati ozbiljne zdravstvene komplikacije.
|W|P|109858794223109880|W|P|Interferon - nove smjernice|W|P|Davor Moravek-->