Up Back Next

STRUČNE DJELATNOSTI
POSTUPAK PRI OSNIVANJU NOVOGA KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Ivan Mojaš
Tajnik Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara 
i Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba

Do Domovinskoga rata 1991. godine, u Republici Hrvatskoj djelovalo je oko 380 klubova liječenih alkoholičara. Na primjer, u Zagrebu je bilo 92 klubova, od toga 15 klubova u radnim organizacijama. Već potkraj 1992. godine, što zbog ratnih djelovanja agresora, što zbog odlaska članova na ratište, u Zagrebu djeluje samo 38 klubova u mjesnim samoupravama i 3 u radnim organizacijama. Slično se događalo i diljem Republike Hrvatske. Klubovi su se gasili ili prestajali s radom, tako da od 290 klubova početkom 1991. godine, već krajem 1992. na području Republike Hrvatske, bez Zagreba, djeluje oko 50 klubova liječenih alkoholičara. 

U Zagrebu se već početkom 1993. godine počelo s osnivanjem novih klubova liječenih alkoholičara. Pravo oživljavanje rada klubova počinje potkraj 1995. i početkom 1996. godine, osobito u Zagrebu. Osnivanjem novih ili revitalizacijom starih klubova došlo se trenutno do 72 kluba liječenih alkoholičara u gradu Zagrebu, dok je trenutno 77 klubova u ostalim dijelovima Republike Hrvatske. Nesrazmjer je očit, te ovim putem želimo olakšati i pomoći da se osnuje što više novih klubova u svim sredinama.

Poznato je da veličina kluba treba biti oko 12 obitelji i nekoliko samaca, što omogućava optimalan rad klubova i daje najbolje rezultate za svoje članove. Klubovi koji imaju veliki broj članova počinju raditi i u grupama, često u jednom danu u terminima jedan iza drugog, te članovi dolaze kada im odgovara. Čvrsto određivanje članova za jedan klub i omogućavanje rada u novom terminu pospješuje aktivan rad novoga kluba. Registracijom klub postaje pravna osoba, što znači da je neovisan i samostalan u svome radu. Primjer: Klub liječenih alkoholičara                                                                     Klub Susedgrad (1992.)

              

 

                Klub Špansko (1993.)                          Klub Vrapče Centar              Klub Petrica Kerempuh (2000.)

 

 

Klub                     Klub                       Klub                         Klub  Vrapče Centar I

Malešnica        Stenjevec            Moj Put  (2001.)

Ovo je primjer kako je od siječnja 1993. god. do ožujka 2001. god. na području Susedgrada od jednoga kluba izraslo 7 novih klubova, koji uspješno rade.

Novi klub mogu osnovati i registrirati pet (5) punoljetnih osoba, državljana Republike Hrvatske ili dvije pravne osobe. Za registraciju su potrebni sljedeći dokumenti:

I. Zahtjev za upis u registar udruga 

(u dva primjerka)


Zahtjev sadrži: adresu, sjedište, područje djelovanja, vrstu i osnovni sadržaj poslova i djelatnosti, datum i mjesto održavanja osnivačke skupštine i donošenje odluke o osnivanju, imena, prezimena i funkcije osoba ovlaštenih za zastupanje, popis priloga i potpis osoba ovlaštenih za zastupanje. 


Primjer:

Klub Špansko
Trg I. Kukuljevića 9
10090 Zagreb 

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

S. Radića 1
10000 Zagreb

Predmet: Zahtjev za upis u Registar udruga

Klub Špansko podnosi zahtjev za upis u Registar udruga grada Zagreba.
Osnovni sadržaj djelatnosti Kluba Špansko je nastavak liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji.
Osnivačka skupština Kluba Špansko održana je (28. siječnja 1993.) godine.


Za zastupanje Kluba Špansko ovlašteni su:
- ime i prezime, predsjednik upravnog odbora
- ime i prezime, dopredsjednik upravnog odbora
- ime i prezime, tajnik upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora


II. Odluka o osnivanju udruge

Primjer:

Na sjednici osnivačke skupštine Kluba liječenih alkoholičara Špansko (28.01.1993.) donijeta je

ODLUKA

o osnivanju Kluba liječenih alkoholičara Špansko, sa sjedištem u Zagrebu, Trg I. Kukuljevića 9.

U Zagrebu, 28. 1. 1993.

Predsjednik Upravnog odbora


1. Zapisnik o radu i odluke osnivačke skupštine

Zapisnik sa sjednice (osnivačke) skupštine obvezno sadrži:

- Naznaku o kakvoj se skupštini radi (osnivačka, redovna, izborna ili izvanredna), te na koji način je sazvana (članak Statuta osim za osnivačku skupštinu);
- Mjesto, dan i sat održavanja skupštine;
- Ukupan broj članova udruge, te popis nazočnih s njihovim potpisima i upisanim, JMBG;
- Radna tijela skupštine (najmanje zapisničar i 2 ovjerovitelja);
- Dnevni red;
- Kratki sadržaj rasprave po točkama dnevnoga reda;
- Za svaku odluku potrebno je naznačiti kojom većinom glasova je usvojena, te način glasovanja (javno ili tajno);
- Doneseni zaključci;
- Potpis zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;
- Pečat (osim za osnivačku skupštinu)

2. Statut udruge (u dva primjerka)

3. Popis osnivača (fizičkih ili pravnih osoba)

4. Priložiti pravovaljane fotokopije registracije udruge (klubovi liječenih alkoholičara - pravne osobe)

5. Popis članova tijela upravljanja i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge

Priložiti fotokopije domovnice.

6. Odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje kluba

7. Upravnu pristojbu u iznosu od 70 kuna

Sve obrasce potrebne za registraciju a i stručnu pomoć možete dobiti u najbližem nadležnom tijelu općinskoga ili gradskoga ureda za opću upravu.

Ivan Mojaš, tajnik HSKLA 

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org