Up Back Next

STRUČNI PRILOG
VAŽNOST LIJEČENJA ALKOHOLIČARA U DNEVNOJ BOLNICI I SLIČNIM OBLICIMA LIJEČENJA

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber
Dnevna i Vikend bolnica za alkoholizam, 
Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice",Zagreb

Liječenje alkoholizma dugotrajan je i kompleksan postupak, koji se tek jednim, početnim dijelom usko veže uz zdravstvenu, odnosno psihijatrijsku djelatnost. Liječenje se danas još uvijek često provodi stacionarno, na specijaliziranim odjelima psihijatrijskih bolnica, što je prvenstveno nametnuto stanjem bolesnika, ali i za one bolesnike koji na svom području nemaju organizirane specifične programe za liječenje alkoholizma. 

U Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu postoji čitava lepeza programa liječenja alkoholizma, od stacionarnog liječenja u intenzivnoj skrbi i na odjelu, preko dnevne i vikend bolnice, kao parcijalnih oblika bolničkog liječenja, do ambulantnog liječenja u višeobiteljskim skupinama i drugim ambulantnim terapijskim postupcima. 

To omogućava velikom broju alkoholičara, naravno ne svima, da u kriznoj situaciji započnu liječenje stacionarno, da tu provedu vrlo kratko vrijeme, detoksikacijskog postupka ili kupiranja apstinencijskih smetnji, a potom liječenje nastave u nekom od parcijalnih oblika bolničkog liječenja ili ambulantno. Najveći se broj bolesnika odmah uključuje u parcijalne oblike hospitalizacije. 

U ovom izlaganju željela bih vas upoznati sa značajkama i važnošću liječenja u parcijalnim oblicima bolničkog liječenja, dnevnoj i vikend bolnici. 

Liječenje u Dnevnoj bolnici za alkoholizam započelo je u okviru Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma, prislonjenog uz Neurološko-psihijatrijski odjel Bolnice "Dr. Mladen Stojanović" još davne 1964. g., dakle pred više od 36 godina. Organizirano je, kao i stacionarno liječenje alkoholizma, po modificiranoj metodi socijalne zajednice, kakvu je opisao Maxvel Jones.

Na liječenju u Dnevnoj bolnici alkoholičari provedu veći dio dana, vrijeme koje bi inače proveli u radnom procesu. Liječenje obuhvaća niz terapijskih postupaka, a program je organiziran po načelima terapijske zajednice. U okviru terapijske zajednice Dnevne bolnice djeluju tri ( ljeti dvije) skupine bolesnika. Terapijski tim sastavljen je od zdravstveno-socijalnih radnika - psihijatara, socijalnih radnika, medicinskih sestara i okupacionog terapeuta. Većina programa, uključujući i psihoterapiju, odvija se u grupama, što ne znači da se ne provodi i individualna psihoterapija. 

Svi bolesnici jedanput dnevno imaju zajednički sastanak, tzv. miting, na kome se analiziraju zbivanja i rad terapijske zajednice u protekla 24 sata, ili za razdoblje vikenda. Nezaobilazni dio liječenja je obiteljska terapija. Kao podržavajuće sredstvo u liječenju bolesnici piju disulfiram, ukoliko za to ne postoje kontraindikacije. Za vrijeme liječenja bolesnici postaju članovi kluba liječenih alkoholičara.

U literaturi nalazimo evaluaciju uspješnosti liječenja u Dnevnoj bolnici ranijih godina. Tako Pintarić i sur. 1979.godine navode jednogodišnju apstinenciju u 58,5% liječenih alkoholičara u dnevnoj bolnici. Lang iznosi u dnevnoj bolnici jednogodišnju apstinenciju u 60% alkoholičara liječenih 1975 i 1976. godine. Troncoso izvještava 1983. g. o jednakoj, 60 % apstinenciji, nakon pet godina liječenja kod bolesnika kod kojih je u liječenju aktivno sudjelovala obitelj, a liječeni su u dnevnoj bolnici i u dispanzeru. 

Značenje i prednosti liječenja u dnevnoj bolnici

 1. Bolesnik se za vrijeme liječenja ne izdvaja iz svoje obiteljske i društvene sredine, dapače, mijenjajući se, mijenja i odnose s okolinom, koja ga počinje prihvaćati kao apstinenta. 

 2. Istodobno provođenje obiteljske terapije, bez koje se liječenje ne može ni zamisliti, olakšava i ubrzava proces promjene u obiteljskom sustavu, što je moguće s obzirom da bolesnik nije izdvojen iz obitelji. To do kraja liječenja rezultira znatnom stabilizacijom obiteljskih odnosa, važnom za nastavak liječenja i rehabilitacije. 

 3. Omogućava da alkoholičar već za vrijeme liječenja iziđe iz pasivne pozicije, te potaknut u terapijskom procesu, započne prihvaćati ranije zapostavljene dužnosti i odgovornosti.

 4. Omogućava testiranje bolesnikovih sposobnosti i izdržljivosti na različite vanjske stresove, s obzirom na djelomično kretanje bolesnika u uobičajenoj obiteljskoj i društvenoj sredini za vrijeme terepijskog postupka.

 5. Velik dio bolesnika radije pristaju na takav oblik liječenja, naročito bolesnici u ranijim fazama bolesti i bez većih zdravstvenih oštećenja, kao i bolesnici za koje je izbivanje iz kuće velik problem.

 6. Liječenje u dnevnoj bolnici, kao nastavak stacionarnog liječenja, dobra je alternativa za teže bolesnike. Na taj se način skraćuje boravak u stacionaru, uz postelju, a omogućava uklapanje i adaptacija na vanjsku sredinu.

 7. Evaluacije uspješnosti liječenja pokazuju vrlo dobre razultate.

 8. Liječenje je s financijske strane prihvatljivije za samog bolesnika, budući da se u slobodno vrijeme može baviti poslovima u kući, te nizom drugih poslova i uz liječenje privređivati. 

 9. Liječenje se može lakše organizirati u već postojećim objektima, jer ne zahtijeva izgradnju i opremu skupih bolničkih odjela.

 10. Konačno, liječenje je za zdravstvene fondove znatno jeftinije.

Vikend bolnica, kao jedinstveni oblik parcijalnog hospitalnog liječenja alkoholičara u Hrvatskoj program je obiteljskog liječenja, koncipiran po načelima obiteljske terapijske zajednice, idealne za liječenje cijelog obiteljskog sustava.

Obiteljsko liječenje alkoholizma smatra se metodom izbora, a još je kvalitetnije ako se provodi uz rad, čime su ispunjeni uvjeti za istodobno provođenje kompletnog rehabilitacijskog, odnosno resocijalizacijskog postupka, ekonomičnost i zadržana radna sposobnost. 

Obiteljsko liječenje uz rad provodilo se u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu od 1975. godine u Dispanzeru za alkoholizam. Vikend bolnica osnovana je 1987. godine radi potrebe usklađivanja radnog vremena, s vremenom koje će omogućiti nesmetan dolazak svim članovima obitelji. Iza nas je dakle više od trinaest godina djelovanja.

U Vikend bolnici alkoholičar provede po nekoliko sati krajem tjedna i tijekom vikenda zajedno s članovima svoje obitelji, a izvan radnog vremena. Program traje petkom od l7 do 19,30 sati i nedjeljom od 8 do l1,30 sati, u kojem su vremenu oba supruga i djeca slobodni, a u danima kada su međusobne interakcije članova obitelji najgušće i kada obitelj ima dosta vremena za razgovor i rad na sebi, pa se i u terapijskom smislu može tada najviše intervenirati. Liječenje u Vikend bolnici organizirano je okvirno po načelima modificirane terapijske zajednice, u okviru koje djeluju dvije višeobiteljske skupine od 8-12 obitelji. Uz psiho- i socioterapijski pristup, provodi se specifična edukacija iz područja alkohologije. Program predviđa trideset zajedničkih dolazaka (gotovo četiri mjeseca), koje je vrijeme dovoljno za osnovnu stabilizaciju obiteljskog sustava.

U evaluaciji liječenja u Vikend bolnici tijekom 1994. godine postigli smo jednogodišnju apstinenciju u 74% alkoholičara. Istraživanje dvogodišnje apstinencije proveli smo u alkoholičara liječenih tijekom 1995. godine. Rezultati su pokazali apstinenciju od 64,2%. U ozračju društvenih, političkih i gospodarskih, odnosno teških ratnih i poratnih zbivanja u tom razdoblju, ovaj rezultat apstinencije još je povoljniji. 

Osnovne značajke obiteljskog liječenja u Vikend bolnici

Liječenje je namijenjeno svim članovima obitelji, a ne samo označenom bolesniku, alkoholičaru. Vodi se računa o obiteljskom sustavu kao cjelini, iako je usporedno omogućeno svakom pojedinom članu sazrijevanje, rast i razvitak. 

Odgovornost za liječenje ujedno se prenosi na čitav obiteljski sustav, što onemogućava tendenciju karitativnog pristupa pojedinih članova obitelji. Traži se ukidanje dvostrukih pravila igre, odnosno apstinencija i mijenjanje ponašanja obaju partnera, napuštanje ranijeg i uspostavljanje novog modela života bez alkohola za cijelu obitelj. Novi se model života može ostvariti jedino ako ga cijela obitelj prihvati.

Troškovi liječenja u Vikend bolnici iznose petinu troškova stacionarnog liječenja. Izbjegnut je problem prostora, jer je taj prostor vikendom slobodan, a program provodi već postojeći terapijski tim, doduše uz veće napore.

Značenje i prednosti liječenja u Vikend bolnici

 1. Liječenje u Vikend bolnici, jedinstvenom obliku djelomičnog bolničkog liječenja, koje je namijenjeno cijeloj obitelji i provodi se uz rad, još uvijek nije dovoljno poznato niti prihvaćeno.

 2. Dosadašnje evaluacije uspješnosti liječenja, u usporedbi s drugim programima liječenja, daju vrlo povoljne rezultate, pokazujući nesumnjivu uspješnost ovog programa. 

 3. Većina bolesnika koji se liječe u Vikend bolnici su mlađe osobe, obiteljski situirane, u radnom odnosu, što nameće potrebu posvećivanja posebne stručne pozornosti ovom programu. 

 4. Sveobuhvatnost ovog programa čini istodobno provođenje prevencije (prevenirajući alkoholizam u njihove djece), liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije. 

 5. Liječenje je uz to i ekonomski isplativije, kako za zdravstvene fondove, tako i za pojedince, te ga možemo smatrati metodom izbora za alkoholičare iz Zagreba i bliže okolice (do 100 km udaljenosti), u kojih je došlo do obiteljskih i radnih poteškoća, a u kojih zdravstvene poteškoće nisu tolikog stupnja da bi zahtijevale odsutnost iz radnog procesa.

 6. Ovaj oblik liječenja je i ekonomski profitabilniji, te se kao takav može preporučiti za sve bolesnike koji se u njega mogu - žele uključiti, usprkos naporima koje ( osobito za terapijsko osoblje) zahtijeva provođenje terapije u dane tjednog odmora. 

I na kraju želim još jednom istaknuti da je okretanje parcijalnim oblicima bolničkog liječenja, sa stručno-medicinskog stajališta, potpuno opravdano i prihvatljivo, a s ekonomskog stajališta od sve većeg značenja u situaciji ekonomske krize i oskudice koja vlada u zdravstvu, kada se broj bolničkih postelja namijenjenih za liječenje alkoholizma stalno smanjuje. 

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org