| home| ovisnosti| sadržaj |

Programi socijalne prevencije za mladež

 Suvremeni problemi mladeži, droga, alkohol, maloljetnička delikvencija briga su cjelokupne zajednice, pa će i županija putem svojih tijela pristupiti donošenju programa za njihovo suzbijanje.

 Zloupotreba droge po posljedicama koje prouzročuje pojedincima, obitelji i  zajednici smatra se jednom od najtežih sociopatoloških pojava današnjice.

 U Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu u 1991. godini zabilježeno je 1.037 osoba, u 1992. 1.180 osoba, u 1993. godini 1.458, a 1997. godini 3.435, a od toga za područje Zagrebačke županije bez Ivanić-Grada 1.500 takvih osoba.

 Poštujući rezultate mnogih istraživanja koja su pomogla odgovoriti na pitanje koji čimbenici utječu na interes ljudi, posebice mladih, za uzimanje droge, došlo se i do odgovora što bi trebalo učiniti da se potrošnja što je više moguće smanji. Ako već ne možemo ukloniti drogu, potrebno je educirati ljude kako da prema onom što nas okružuje stvore razboriti odnos. Treba kroz kontinuirano provođenje organiziranih preventivnih odgojno-obrazovnih programa naučiti ljude, pogotovo mlade ljude - adolescente, o rizicima kojima se mogu izložiti ako započnu iskušavati droge.

 Temeljna je zadaća poticati prevenciju ovisnosti na svim razinama. Posebno je potrebno poticati provođenje prevencije ovisnosnosti u odgojno-obrazovnim, religioznim i drugim ustanovama, za što će se osigurati određena sredstva u proračunu županije. 

Programi društvenih djelatnosti Zagrebačke Županije

 


Home