| home| ovisnosti| sadržaj | | 
Program prevencije ovisnosti u gradu Zagrebu

OPĆENITO O PROGRAMU
1A. PROGRAM PRIMARNE PREVENCIJE: Podprogram edukacije roditelja “ Svi za protiv “

1B. PROGRAM PRIMARNE PREVENCIJE: Podprogram edukacije učenika

1C. PROGRAM PRIMARNE i SEKUNDARNE PREVENCIJE: Podprogram Organiziranja slobodnog vremena djece i mladeži u neselektivnom bavljenju sportom i drugim aktivnostima pri školi 2A. PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE: Podprogram edukacije roditelja
2B. PROGRAM SEKUNDARNE PREVENCIJE: Podprogram edukacije djece i mladeži 3. PROGRAM TERCIJARNE PREVENCIJE: Podprogram potpore programima rada s ovisnicima

Home