| home| ovisnosti| sadržaj |

SOKOL MARIĆ i dr.
.....................................................................................
k.d. za usluge zaštite osoba i imovine
Trg maršala Tita 8/II, Zagreb, 
tel: 01/4826-905, fax: 01/4826-906
Žiro račun broj: 30104-601-640786

Poštovani, 

    društvo «Sokol Marić i dr.» se u tijeku dosadašnjeg rada, tj. pružanja usluga zaštite iz opsega svoje djelatnosti, već niz puta susrelo sa problematikom vezanom uz pružanje usluga  tjelesne zaštite u školskim ustanovama. 

U svezi sa navedenim, izrađena je i stručna studija u kojoj su komparativnim metodama uspoređeni prikupljeni podaci vezani uz klasična devijantna ponašanja, sa kojima smo se tijekom dosadašnjih osiguranja navedenih prostora susretali.

Prilikom izrade iste, pomno su klasificirane dobne strukture počinitelja štetnih i devijantnih radnji, kao i sami pojavni oblici istih, tako da prilikom razrješenja slučajeva iz navedene problematike, uslijed postupanja zaštitara nema značajnijih nepoznanica. 

Pomno prateći problematiku sa kojom se svakodnevno susrećete u kontekstu narušavanja opće sigurnosti u osnovnim školama i njihovoj neposrednoj blizini, odlučili smo, (u vidu pilot projekta: »Sigurnost u i oko škola naše djece») bez naknade štititi tri osnovne škole, kako bi potakli pozitivne trendove i usmjerili pažnju javnosti i odgovornih osoba, na problematiku u vezi sa sigurnošću u osnovnoškolskim ustanovama.

Navedeni  projekt je zamišljen kao gesta dobre volje, a u cilju je podizanja razine sigurnosti učenika u navedenim ustanovama. Vjerujemo da će isti, svojim pozitivnim tendencijama tijekom provedbe, rezultirati obuhvatnijim i pomnijim pristupom razrješavanju navedene problematike na višim razinama, od strane samih strukovnih udruga, udruga roditelja, Ministarstva školstva i sl.

Vremenski interval realizacije navedenog pilot projekta, proteže se do kraja tekućeg polugodišta, a unutar  provedbe istoga, ponudili smo već provjerene rješenja u svezi sa naznačenom problematikom, koja ćemo putem zajedničkog i koordiniranog pristupa, dodatno osmisliti i unaprijediti, u kontekstu iznalaženja optimalnog modela zaštite učenika i objekata osnovnih škola.

Opće tendencije kriminaliteta djece i maloljetnika

     Uvidom u statističke godišnjake MUP-a RH, te evidencija Maloljetničkog  suda u Zagrebu, Državnog odvjetništva, Centra za socijalni rad, Ministarstva prosvjete i športa, te ostalih državnih tijela koja prate problematiku maloljetničkog kriminaliteta, utvrdili smo da isti ima tendenciju porasta. Kako raste broj maloljetnih počinitelja kaznenih djela, raste i broj kaznenih djela koja su navedeni počinili, u što se svakodnevno osvjedočujemo brojnim slučajevima iz prakse.

Udio maloljetničke delikvencije u ukupnoj strukturi prijavljenih kaznenih djela  je 10%.

Unutar navedenog postotka prijavljenih kaznenih dijela koje su počinili maloljetnici, prednjače pojavni oblici krađe i teške krađe, na koje otpada više od 63%, te kaznena djela zlouporabe opojnih droga 18%.

Pojavni oblici kaznenih djela maloljetnika 
na području grada Zagreba  od 1997. do 1999. godine 

Kazneno djelo

        Broj kaznenih djela

 

1997 god.

1998 god.

1999 god.

Ubojstvo

2

1

1

Teško ubojstvo

 

2

/

Ubojstvo u pokušaju

5

1

1

Protuprirodni blud

2

/

1

Silovanje

2

3

4

Bludna radnja

1

1

5

Teška tjelesna ozljeda

29

20

6

Razbojništvo

49

32

19

Razbojnička krađa

1

/

45

Sudjelovanje u tučnjavi

9

1

1

Zluporaba opojnih droga

63

148

203

Krađa

184

140

196

Teška krađa

537

497

493

Oduzimanje tuđe pokretne stvari

44

24

4

Uništenje ili  oštećenje tuđe stvari

50

58

38

Prijevara

 

9

10

Prikrivanje

19

14

4

Dovođenje u opasnost života i imovine

12

10

5

Izazivanje prometne nesreće

 

14

7

Nepružanje pomoći osobi ozljeđenoj u prometnoj nesreći

 

2

1

Krivotvorenje novca

 

3

1

Krivotvorenje i posebni slučajevi krivotvorenja isprava

19

36

43

Napad na OSO i sprečavanje istih u obavljanju službenih radnji

4

4

1

Nasilničko ponašanje

3

3

4

Nedozvoljeno držanje oružja

3

7

3

Ostala kaznena djela

59

11

14

UKUPNO

1097

1041

1110

    Isto tako, sa stanovišta prevencije maloljetničke delikvencije u osnovnim i srednjim školama, značajno je istaknuti i podatke s obzirom na dob počinitelja.

Dobna struktura počinitelja kd-a maloljetničke delikvencije 

Podatak

Broj kaznenih 

     Maloljetni počinitelji

 za godinu 

djela

Ukupno počinitelja

Djeca

Mlađi maloljetnik
/14-16 god./

Stariji maloljetnik
/16-18 god./

1997

1097

721

107

234

380

1998

1041

620

84

211

325

1999

1110

646

77

189

380

Nužnost prevencije maloljetničke delikvencije

 Vidljivo je da su dvije najzastupljenije dobne skupine maloljetnih počinitelja kaznenih djela pravilno raspoređene, mlađi maloljetnici koji pohađaju osnovne škole, te stariji maloljetnici koji pohađaju srednje škole. Nužno je poduzeti mjere prevencije u najranijoj dobi tj. od same adolescencije, tj. kazneno-pravnog statusa djeteta, a posebice za vrijeme osnovnoškolskog obrazovanja, a dijelom i za vrijeme pohađanja srednje škole.

Glede navedenoga, nužno je napomenuti rezultate istraživanja grupe sociologa i kriminalista, koja su među inima po pitanju suzbijanja recidivizma maloljetnih počinitelja kaznenih djela došli do zaključka, da maloljetni počinitelji kaznenih djela, koja su isti počinili u adolescentskoj dobi, a ista u datom trenutku nisu prijavljena, otkrivena i/ili procesuirana, u kasnijim kaznenim djelima, sudjeluju sa gotovo četiri puta većim postotkom, nego ostali maloljetnici.

Prethodno navedeno samo  je jedan od pokazatelja, kako delikventno ponašanje u najranijoj dobi, uvelike doprinosi kriminalnom povratu maloljetnih počinitelja, kao i daljnjem nastavku kriminalne karijere. 

Vidljivo je da je nužno preventivno djelovati i poduzimati stanovite korektivne zahvate po pitanju maloljetničke delikvencije, a posebice u segmentu raznih nasilničkih ponašanja u samim osnovnoškolskim ustanovama, u vidu konkretnih postupanja i rješavanja svakog pojedinog slučaja, kako bi se kontinuiranim rješavanjem istih, stvorila opća klima i pravila ponašanja, koja će indirekno rezultirati  podizanjem opće sigurnosti u navedenim ustanovama.

Isto tako je vidljivo da jamac sigurnosti, nikako ne mogu biti samo učenička dežurstva na portama osnovnih škola, već da navedene poslove kvalitetno mogu obavljati isključivo osposobljeni i školovani zaštitari. Konkretni slučajevi iz prakse, svakodnevno nas upozoravaju, da su pojedini oblici devijantnih ponašanja, već odavno prerasli okvire učeničko-redarskog postupanja, te da je u većini istih bila potrebna intervencija ovlaštenih osoba, često i uz uporabu značajnijih ovlasti. U principu, učenici mogu biti pridruženi zaštitarima, samo kao dio već određenog odgojnog programa.

Naposljetku, nužno je uvažiti trenutni financijski status školskih ustanova, koji je dakako važan čimbenik u sveobuhvatnoj analizi navedene problematike, a koji implicira nužnost korekcije cijena naših usluga tjelesne zaštite, koje nikako ne mogu biti primarno ekonomski orijentirane.

 S poštovanjem,

«Sokol Marić i dr.»


Home