| home| ovisnosti| sadržaj | | 

PREVENCIJA HIV INFEKCIJE U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

Pandemija HIV infekcije i njezinih posljedica prouzrokovala je potrebu odgovarajućeg ustroja medicinskih struka, pa tako i stomatologije. Ove potonje osobito zbog veće mogućnosti prijenosa HIV infekcije u stomatološkoj praksi.

WHO provodi organizaciju zaštite od HIV infekcije u zajednici s Internacionalnom dentalnom federacijom-FDI . Radna skupina 14 WHO nastoji uspostaviti što bolju suradnju s profesionalnim stomatološkim organizacijama u svijetu. Iz takve suradnje proizlaze smjernice za prevenciju HIV infekcije u stomatologiji, koji se uključuju u nacionalne programe prevencije HIV infekcije.

FDI je dala specifične propise u vezi s HIV-AIDS kontrolom u prevenciji oralnoga zdravlja. U njihovu sklopu ističu se dijagnostički kriteriji za oralne lezije povezane sa HIV-om.

Svi podatci koji se dobivaju iz nacionlnih povjerenstava o kretanju oralnih bolesti povezanih sa HIV infekcijom uključuju se u svjetski informacijski sustav kako bi se zaštita organizirano pratila.

Uspješna stomatološka zaštita uz prevenciju HIV infekcije u potrebnom tretmanu HIV inficiranih osoba iziskuje promjene u dosadašnjim programima rada stomatološke zaštite u nas, promjenu ponašanja stomatologa i dobru suradnju sa svim dijelovima društva.

Ključne riječi: HIV infekcija, prevencija, stomatološka praksa


PREVENTION OF HIV INFECTIONS IN DENTAL PRACTICE

Pandemic HIV infections and their consequences, have lead to the need for appropriate organization of the medical profession, and consequently dental medicine. Particularly because of the possibility of increased transmission of HIV infections in dental practice.

The World Health Organization (WHO) organizes protection from HIV infections in association with the International Dental Federation (FDI). The WHO work group 14 supports endeavours for cooperation with professional dental organizations in the world. This cooperation results in guidelines for the prevention of HIV infections in dental medicine, which are included in national programmes for prevention of HIV infections. The FDI passed specific regulations regarding HIV-AIDS control in the protection of oral health. Within the framework of these regulations diagnostic criteria for oral lesions connected with HIV are stressed.

All data obtained from the national committees on the incidence of oral diseases linked with HIV infections are included in the information system of the world, in order that protection can be adequately monitored.

Successful dental protection with prevention of HIV infections in the necessary treatment of HIV infected persons, necessitates changes in the current work programmes for dental protection in this country, change in the behaviour of the dentist and good coordination with all sections of society.

Key words: HIV infection, prevention,dental practice

Acta Stomatol Croat, Vol. 30 br. 2 Str. 125-132 Zagreb, 1996.


Home