ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. studenoga 1999.

Broj: 01/1-081-99-13/2
Zagreb, 26. studenoga 1999.

Na temelju odredbe članka 1. Ustavnog zakona
o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih dužnosti
PRIVREMENO ZAMJENJUJE
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

ZAKON

O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom u cilju zaštite zdravlja građana utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetni sastojci cigareta i obvezne oznake na pakiranjima duhanskih proizvoda, preventivne mjere protiv pušenja, te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Zakonu ima sljedeće značenje:

1. Duhanski proizvodi su rezani duhan, cigarete, cigare, cigarilosi, duhan za lulu, duhan za žvakanje i duhan za šmrkanje.

2. Duhanski katran je suh, nerazrijeđen beznikotinski kondenzat dima koji nastaje pri pušenju.

3. Nikotin je otrovni alkaloid koji djeluje na autonomni živčani sustav, a sadržan je u duhanskom dimu.

4. Pušenje duhanskih proizvoda u smislu ovoga Zakona je uporaba duhanskih proizvoda bez obzira da li se dim, nastao izgaranjem duhana, udiše ili ne, a ima za posljedicu dokazano oštećenje zdravlja pušača i svih nepušača izloženih duhanskom dimu.

5. Štetne posljedice pušenja su znanstveno dokazane pojave oštećenja zdravlja i bolesti koje skraćuju život pušača i nepušača ako borave u istom zatvorenom prostoru u kojem se puši.

6. Preventivne mjere protiv pušenja su sustavne aktivnosti čiji je cilj poboljšanje zdravlja, te produljenje i poboljšanje kvalitete života pučanstva.

7. Javni prostor je zatvoreni prostor namijenjen skupnom boravku ljudi, a obuhvaća prostore u građevinama u kojima se obavljaju djelatnosti iz područja zdravstva, dječje i socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, trgovine, športa i rekreacije, ugostiteljstva, kulture i umjetnosti, prometa, uključujući čekaonice, prostorije za sastanke, sve dvorane za okupljanje ljudi, gledališta, javna prometna sredstva, dizala i kabine žičara.

8. Promet duhanskih proizvoda je uvoz i izvoz, skladištenje radi prodaje i prodaja.

Iznimno od točke 7. stavka 1. ovoga članka javnim prostorom smatra se i otvoreni prostor namijenjen održavanju kazališnih i kino predstava.

II. ŠTETNI SASTOJCI CIGARETA I OBVEZNE OZNAKE NA DUHANSKIM PROIZVODIMA

Članak 3.

Posebno štetni sastojci cigareta su katran i nikotin.

Zabranjuje se proizvodnja i promet cigareta koje sadrže više od 15 mg katrana po cigareti počevši od 1. siječnja 2000.

Zabranjuje se proizvodnja i promet cigareta koje sadrže više od 12 mg katrana po cigareti počevši od 1. siječnja 2001.

Mjerenje katrana i nikotina vrši se na temelju ISO normi.

Članak 4.

Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda u prometu mora biti deklarirano na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Deklaracija mora sadržavati:

- naziv proizvoda,

- podatak o količini nikotina,

- podatak o količini katrana,

- naziv i adresu proizvođača,

- za proizvod iz uvoza i naziv te adresu uvoznika,

- broj komada u pojedinačnom pakiranju.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka za duhanske prerađevine za koje to nije moguće utvrditi:

- duhan za lule,

- duhan za motanje,

- cigare i cigarilose,

- duhan za šmrkanje,

- duhan za žvakanje

deklaracija ne mora sadržavati podatak o količini nikotina i podatak o količini katrana.

Ako duhanski proizvod nije pakirao proizvođač na svakom pojedinačnom pakiranju treba navesti i podatak tko je proizvod pakirao odnosno izradio.

Članak 5.

Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda u prometu treba imati otisnutu oznaku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu:

»Pušenje šteti Vašem zdravlju«.

Duhanski proizvodi trebaju na svakom pojedinačnom pakiranju imati, pored upozorenja iz stavka 1. ovoga članka otisnuto jedno od sljedećih upozorenja na

hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, s time da se pojedino upozorenje otiskuje na podjednakom broju pakiranja:

»Pušenje uzrokuje rak«

»Pušenje u trudnoći šteti i razvoju djeteta«

»Pušenje uzrokuje srčani i moždani udar«

»Pušenje skraćuje život«.

Za duhanske prerađevine:

- duhan za lule,

- duhan za motanje,

- cigare i cigarilose,

- duhan za šmrkanje,

- duhan za žvakanje

oznake i upozorenja u smislu ovoga članka mogu biti otisnuti i na naljepnici koja se nalazi na pojedinačnom pakiranju.

Članak 6.

Podaci o količini katrana i nikotina trebaju biti otisnuti na bočnoj strani originalnog pakiranja, a upozorenja iz članka 5. ovoga Zakona trebaju biti otisnuta na prednjoj ili stražnjoj strani pakiranja.

Podaci o količini katrana i nikotina i upozorenja iz članka 5. ovoga Zakona trebaju biti otisnuti u boji koja se bitno razlikuje od podloge, slovima veličine najmanje 3 mm i debljine najmanje 0,3 mm.

Podaci iz članka 4. i upozorenja iz članka 5. ovoga Zakona ne smiju biti otisnuti na dijelu pakiranja koji se otvara ili odbacuje pri otvaranju, ili se pri otvaranju može uništiti.

Odredbe ovoga članka ne odnose se na slijedeće duhanske prerađevine

- duhan za lule,

- duhan za motanje,

- cigare i cigarilose,

- duhan za šmrkanje,

- duhan za žvakanje.

III. MJERE ZA SMANJENJE I OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA

Članak 7.

Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina.

Na svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju duhanski proizvodi mora biti istaknuta oznaka o zabrani prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina.

Oznaka iz stavka 2. ovoga članka mora biti istaknuta na vidnom mjestu tako da se može pročitati s udaljenosti od deset metara.

Članak 8.

Zabranjuje se prodaja duhanskih proizvoda iz automatskih naprava, počevši od 1. siječnja 2000.

Zabranjuje se prodaja pojedinačnih cigareta, odnosno drugih duhanskih proizvoda, izvan originalnog pakiranja proizvođača.

Članak 9.

Zabranjena je promidžba duhanskih proizvoda putem sredstava javnog priopćavanja, svi oblici promidžbe na javnim mjestima, objektima i sredstvima prometa, preko knjiga, časopisa, kalendara, odjevnih predmeta i preko naljepnica, plakata i letaka, ako su te naljepnice, plakati i leci odvojeni od originalnog pakiranja duhana i duhanskih proizvoda.

Promidžbom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se svi oblici izravnoga i neizravnoga reklamiranja uključujući i isticanje logotipa i drugih oznaka za označavanje duhana i duhanskih proizvoda na predmetima koji prema ovom Zakonu nisu duhanski proizvodi, kao i dijeljenje duhana i duhanskih prerađevina u reklamne svrhe.

Zabranjena je promidžba proizvoda koji prema ovom Zakonu nisu duhanski proizvodi, ali svojim izgledom i namjenom korištenja izravno potiču potrošnju duhana i duhanskih proizvoda.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na stručne knjige, časopise i druge stručne publikacije u kojima se objavljuju obavještenja o svojstvima duhana i duhanskih proizvoda ako su te stručne publikacije namijenjene isključivo proizvođačima ili prodavačima tih proizvoda.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na obavješćivanje potrošača o svojstvima duhana odnosno duhanskih proizvoda i to u objektima u kojima se ti proizvodi prodaju.

Iznimke od zabrane promidžbe duhana i duhanskih proizvoda može odrediti Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom, jednokratno, isključivo za športska zbivanja međunarodnog značenja.

Članak 10.

Zabranjuje se pušenje duhanskih proizvoda prilikom javnih nastupa u živo na televiziji.

Zabranjuje se objavljivanje u tisku fotografija ili crteža osoba koje puše u promidžbene svrhe.

Članak 11.

Zabranjuje se pušenje u svim zdravstvenim ustanovama kao i u prostorima u kojima zdravstveni djelatnici obavljaju privatnu praksu.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na posebno označeni prostor koji određuje ravnatelj zdravstvene ustanove na odjelu za smještaj psihijatrijskih bolesnika.

Članak 12.

Zabranjuje se pušenje u svim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.

Članak 13.

Zabranjuje se pušenje u ugostiteljskim objektima: stastičarnicama i zdravljacima sukladno propisima kojima je uređena kategorizacija ugostiteljskih objekata.

Članak 14.

U ostalom javnom prostoru sukladno članku 2. točki 7. ovoga Zakona zabranjeno je pušenje osim u dijelovima koji su namijenjeni pušačima i za to posebno označeni.

Članak 15.

Prostori iz članka 14. ovoga Zakona namijenjeni pušačima ne smiju biti veći od 30% ukupne površine javnog prostora.

Označivanje prostora za pušače prema članku 14. ovoga Zakona obvezna je izvršiti pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik javnog prostora, u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prostor za pušače mora biti opremljen uređajima za provjetravanje, pepeljarama te protupožarnim uređajima prema zakonu.

Članak 16.

U ugostiteljskim objektima u kojima se poslužuje hrana treba označiti prostor za nepušače i prostor za pušače.

Članak 17.

Vlasnik ili korisnik javnog prostora iz članka 14. ovoga Zakona može u potpunosti zabraniti pušenje u cijelom prostoru, što mora označiti natpisom na ulazu u taj prostor, kao i na vidnim mjestima unutar prostora.

Članak 18.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost u javnom prostoru treba oznake iz članka 11., 12., 13., 15., 16. i 17. ovoga Zakona istaknuti na vidnim mjestima tako da se mogu pročitati s udaljenosti od deset metara.

Članak 19.

U javnim prostorima u kojima je prema odredbama ovoga Zakona pušenje zabranjeno ne smiju se nalaziti pepeljare.

Iznimka od stavka 1. ovoga članka jesu umjetnički odnosno ukrasni izlošci pepeljara koji ne služe za predmetnu uporabu.

IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA

Članak 20.

Obvezuju se ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na promicanje spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje među svim uzrastima djece i mladeži u svim aktivnostima provedbe redovite naobrazbe.

Propis o načinu provođenja aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar prosvjete i športa uz suglasnost ministra zdravstva.

Članak 21.

U ostvarivanju društvene skrbi za zaštitu zdravlja pučanstva od štetnih utjecaja pušenja duhana i duhanskih proizvoda ministar zdravstva Republike Hrvatske osniva i imenuje Povjerenstvo za borbu protiv pušenja.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima 9 članova i to:

- 3 zdravstvena djelatnika koji svojim radom sudjeluju u zdravstvenom prosvjećivanju,

- 2 istaknuta stručnjaka u borbi protiv pušenja,

- 1 predstavnika javnih medija,

- 1 predstavnika iz područja odgoja i obrazovanja,

- 1 predstavnika Ministarstva zdravstva,

- 1 predstavnika Ministarstva prosvjete i športa.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- donosi godišnji program rada,

- prati pojavnost pušenja, proučava i predlaže mjere za smanjenje utjecaja duhanskih proizvoda za zdravlje pučanstva,

- predlaže provedbene aktivnosti čiji je cilj smanjenje uporabe duhanskih proizvoda,

- predlaže programe odvikavanja od pušenja,

- predlaže i organizira izdavanje prigodnih publikacija čiji je cilj promicanje nepušenja kao zdravog načina života i odvikavanje od pušenja,

- surađuje s međunarodnim tijelima koja prate problematiku smanjenja pušenja,

- priprema izvješća o učestalosti navike pušenja i rezultatima trajnih preventivnih akcija,

- predlaže ministru zdravstva raspodjelu financijskih sredstava i organizaciju aktivnosti namijenjenih zdravstvenom prosvjećivanju iz članka 47. točke 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 75/93., 55/96., 1/97. - pročišćeni tekst, 109/97., 13/98. i 88/98.),

- surađuje s vladinim i nevladinim organizacijama i udrugama,

- obavlja i druge poslove iz područja ograničavanja pušenja duhana i duhanskih proizvoda, te

- podnosi ministru zdravstva, Odboru za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odboru za obitelj, mladež i šport Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora godišnje izvješće o aktivnostima Povjerenstva.

Članak 22.

Za provedbu sustavnih odgojnih, informativnih i promidžbenih aktivnosti u cilju smanjenja i ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda osiguravaju se sredstva u državnom proračunu.

V. NADZOR

Članak 23.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, sanitarni inspektori, zdravstveni inspektori, inspektori rada, tržišni inspektori, prosvjetni inspektori i turistički inspektori.

Sanitarni inspektori obavljaju nadzor nad provođenjem članka 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16. i 19. ovoga Zakona.

Zdravstveni inspektori provode nadzor nad provođenjem članka 11. i 19. ovoga Zakona.

Tržišni inspektori Državnog inspektorata obavljaju nadzor nad provođenjem članka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona.

Turistički inspektori Državnog inspektorata obavljaju nadzor nad provođenjem članka 13., 16., 17., 18. i 19. ovoga Zakona.

Prosvjetni inspektori provode nadzor nad provođenjem članka 12., 19. i 20. ovoga Zakona.

Članak 24.

U slučaju kad nadležni inspektor utvrdi da se duhanski proizvodi prodaju protivno odredbama članka 3. - 8. ovoga Zakona pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost prodaje, rješenjem zabranjuje prodaju duhanskih proizvoda.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se rok do kojeg traje zabrana prodaje duhanskih proizvoda.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 25.

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:

1. proizvodi ili stavlja u promet cigarete protivno članku 3. stavku 2 ovoga Zakona,

2. proizvodi ili stavlja u promet cigarete protivno članku 3. stavku 3. ovoga Zakona,

3. proizvodi ili stavlja u promet cigarete protivno članku 3. stavku 4. ovoga Zakona,

4. proizvodi ili stavlja u promet cigarete, odnosno duhanske proizvode koji na kutiji, odnosno pakiranju nemaju na vidnom mjestu otisnute podatke i upozorenja prema odredbama članka 4., 5. i 6. ovoga Zakona,

5. prodaje duhanske proizvode osobama mlađim od 18 godina ili prodaje cigarete putem automata (članak 7. i članak 8. stavak 1.),

6. prodaje cigarete i druge duhanske proizvode izvan originalnog pakiranja (članak 8. stavak 2.),

7. obavlja promidžbu duhanskih proizvoda protivno članku 9. ovoga Zakona,

8. dopusti pušenje duhanskih proizvoda prilikom javnih nastupa na televiziji uživo ili objavi u tisku fotografije ili crteže osoba koje puše u promidžbene svrhe (članak 10.),

9. dopusti pušenje duhanskih proizvoda u objektima navedenim u članku 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja proizvodi ili prodaje duhanske proizvode, novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

Za prekršaj iz članka 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga Zakona, uz novčanu kaznu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta.

Članak 26.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba za prekršaj ako:

1. ne označi vidno oznaku o zabrani prodaje duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina protivno članku 7. ovoga Zakona,

2. ne označi prostor za pušače na javnom mjestu (članak 14., 15. i 16.),

3. dopusti pušenje duhanskih proizvoda protivno odredbama članka 14. i 15. ovoga Zakona,

4. ne označi vidno natpis sukladno odredbama članka 18. ovoga Zakona,

5. ne istakne oznake zabrane pušenja u zdravstvenim ustanovama, prostorima u kojima zdravstveni djelatnici obavljaju privatnu praksu, u ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i u ugostiteljskim objektima: slastičarnicama i zdravljacima sukladno članku 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna.

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će inspektor na mjestu izvršenja za prekršaj građanina:

1. kojeg zatekne da puši u zdravstvenoj ustanovi, prostorima u kojima zdravstveni djelatnici obavljaju privatnu praksu, ustanovama u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja (članak 11. i 12.),

2. kojeg zatekne da puši u javnom prostoru u dijelu koji nije namijenjen pušačima (članak 14.),

3. kojeg zatekne da puši u slastičarnici i zdravljaku ili u prostoru drugoga ugostiteljskog objekta namijenjenog posluživanju hrane koji nije namijenjen pušačima (članak 13. i 16.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Proizvođači i uvoznici duhanskih proizvoda moraju podatke iz deklaracije propisane člankom 4. ovoga Zakona te oznake i upozorenja iz članka 5. ovoga Zakona tiskati na svakom pojedinačnom pakiranju duhanskih proizvoda najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 29.

Propis o načinu provođenja aktivnosti promicanja spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona donijet će ministar prosvjete i športa uz suglasnost ministra zdravstva u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 13. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 60/92., 26/93., 29/94., 55/96. i 1/97. - pročišćeni tekst) u dijelu koji se odnosi na duhan i duhanske proizvode.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-29/98-01/01

Zagreb, 12. studenoga 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.