rectrectrectrectrectrect

Zlouporaba droga je problem koji može pogoditi svakog mladog èovjeka, a time i njegovu obitelj i širu okolinu. Posljedice koje droga uzrokuje pojedincima, obiteljima i zajednici smatraju se jednim od najtežih sociopatoloških pojava današnjice. Svaka mlada osoba je u moguænosti doæi u dodir s drogom, bez obzira raspolaže li s puno ili malo novca, da li je odgojena strogo ili popustljivo.

Motivi mladih osoba zbog kojih zapoèinju s trošenjem droge su mnogi i razlièiti: radoznalost, nesposobnost da se riješe konfliktne situacije i slièno. Treæina mladih ljudi u svijet droge ulazi zbog pogrešne informacije da droge nisu opasne. Problem je i dokazana tromost roditelja u spoznavanju problema s kojima se suoèavaju njihova djeca, a jedan od veæih problema te vrste sigurno jest problem konzumiranja droga.

Zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj posljednjih godina poprima oblike sve veæe socijalne i sigurnosne pojave. Najviše se troše proizvodi konoplje (marihuana i hašiš), heroin, LSD i drugo, a posljednjih godina izraženije je zanimanje mlaðe populacije potrošaèa za psihostimulansima, posebno kokain, amfetamin, ecstasy i dr.

Republika Hrvatska se suoèava s problemom zlouporabe opojnih droga, kao i kriminalnim djelatnostima organiziranih meðunarodnih skupina krijumèara droga. Taj problem je složen zbog zemljopisnog položaja naše zemlje koji predstavlja najkraæu cestovnu vezu od zemalja proizvoðaèa opojnih droga do zemalja potrošaèa.

Prevencija i borba protiv zlouporabe droge vrlo je složena djelatnost koja iziskuje dobro poznavanje problema te neprekidno i koordinirano djelovanje svih društvenih èimbenika, kako na planu spreèavanja potražnje za drogom, tako i na planu onemoguæavanja ponude droga te podizanja cjelokupne društvene svijesti o štetnosti droga.

Poznato je da je u prevenciji narkomanije jedan od osnovnih zahtjeva edukacija odraslih, posebno roditelje i nastavnike kako da se suoèe s opasnostima koje prijete najmlaðima od zloupotrebe droga. Statistike govore da odrasli (roditelji, obitelj) doznaju da je njihovo dijete ovisnik tek nakon 2 - 3 godine.

Društvena korist ovakvog pristupa je višestruka. Njima se postiže osnovni cilj, a to je informiranje o opasnostima s kojima se susreæu njihova djeca i rano prepoznavanje simptoma zlouporabe droga u obitelji.

Ekvivalent obuci odraslih (roditelja i odgajatelja) obuka je i edukacija djece i mladih, zbog toga što su novoevidentirani konzumenti sve mlaði i potrebna im je edukacija o štetnosti uzimanja droga.


Više informacija, onih opæih ili struènih možete dobiti u CENTRIMA ZA SPREÈAVANJE I LIJEÈENJE OVISNOSTI koji se vode prema nacionalnom programu.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KOMISIJA ZA SUZBIJANJE
ZLOUPORABE DROGE

MINISTARSTVO
UNUTARNJIH
POSLOVA


Za probleme ili detaljnije informacije idite na http://www.mup.hr/ i obratite se e-mail-om ili nazovite neki od Centara koje možete naæi na ovim stranicama

rectrectrectrectrectrect