| moravek.org | home | zivotopis |bibliografija |


Davor Moravek: Radovi

Sažeci u zborniku


Svibor

Tip rada: Sažetak u zborniku

Naslov: Biokemijski poremećaji kod psihotičnih stanja

Autori:

Dakić-Koretić, Danica (97252) Solter-Lajko, Vlasta (97241) Zdunić, Davor Moravek, Davor

Naslov zbornika: Prvi hrvatski psihijatrijski kongres, sažeci Jezik: hrvatski Mjesto: Split Godina: 1994 Stranice: od 21 do 21 Skup: Prvi hrvatski psihijatrijski kongres Održan: od 21.09.94 do 24.09.94

Sažetak: Cilj istraživanja je ustanoviti prisutnost biokemijskih poremećaja kod endogenih psihotičnih stanja. U radu su uspoređivani nalazi kod 42 bolesnika dijagnosticiranih kao endogena depresija (MD) sa 54 shizofrena bolesnika (SCH). Kompletna klinička i laboratorijska ispitivanja su obuhvaćena sa analizom pojedinih neurotransmitera i njihovih metabolita, kao i sa paralelnom psihološkom obradom. Rezultati istraživanja ukazuju na češće sniženje nivoa serotonina, prolaktina, adrenalina i noradrenalina i 24 satne 5-HIAA u urinu kod depresija (MD), specijalno kod onih bolesnika s jakim suicidalnim tendencijama. Suprotni rezultati su uočeni u grupi shizofrenija (SCH), koji su slični s nalazima ustanovljenim kod manične faze bipolarnih afektivnih oboljenja. (LDH

Top


Tip rada: Sažetak u zborniku

Naslov: Neki biološki parametri kod involutivnih depresija

Autori:

Solter-Lajko, Vlasta (97241) Dakić-Koretić, Danica (97252) Zdunić, Davor Moravek, Davor

Naslov zbornika: Prvi hrvatski psihijatrijski kongres, sažeci Jezik: hrvatski Mjesto: Split Godina: 1994 Stranice: od 23 do 23 Skup: Prvi hrvatski psihijatrijski kongres Održan: od 21.09.94 do 24.09.94

Sažetak: Cilj istraživanja bio je ispitivanje cerebralnih organskih promjena kod involutivnih depresija. U kompletnom kliničkom ispitivanju učinjen je CT mozga, kao objektivna metoda, u 32 bolesnika. Rezultati istraživanja ukazuju da u skupini kod 21 bolesnika (66%) u nalazu CT mozga postoje atrofične promjene. Uredan nalaz CT mozga registriran je kod 10 bolesnika (31%), a hipodenzitet kod 1 bolesnika (3%). U ispitivanoj skupini bilo je 13 bolesnika sa dg. involutivne depresije. U tih bolesnika uočili smo više lokalizirani atrofični cerebralni proces. Najčešće se radilo o atrofijama u području temporalnih režnjeva i parijetookcipitalnim regijama, i to većinom obostrano ili čak samo unilateralno. U bolesnika s frontoparijetalnim i parijeto-okcipitalnim atrofičnim promjenama zapazili smo da je uz depresivnu simptomatologiju bila prisutna i paranoidnost. Ovi biološki parametri u involutivnih depresija bili su važni u terapijskom postupku za ishod ozdravljenja kao i daljnju prognozu.

Top